In case Flash no longer exists; a copy of this site is included in the Flashpoint archive's "ultimate" collection.

Dead Code Preservation :: Archived AS3 works from wonderfl.net

forked from: Particle Fluid + WaterFilter

流体シミュ最適化/Particle Fluid Optimization

クリック:水を注ぐ
Click:Pouring

Order:O(n)
・空間分割により高速化。
・近接粒子の保存方法を変更し最適化。
・その他パラメーター調整。より水っぽく!

image: http://www.flickr.com/photos/ttdesign/2558614528/
/**
 * Copyright CaTFooD ( http://wonderfl.net/user/CaTFooD )
 * MIT License ( http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php )
 * Downloaded from: http://wonderfl.net/c/tBbJ
 */

// forked from shohei909's Particle Fluid + WaterFilter
// forked from shohei909's 流体シミュ+水フィルタ
// forked from saharan's 流体シミュ最適化/Particle Fluid Optimization
/*
 * 流体シミュ最適化/Particle Fluid Optimization
 *
 * クリック:水を注ぐ
 * Click:Pouring
 * 
 * Order:O(n)
 * ・空間分割により高速化。
 * ・近接粒子の保存方法を変更し最適化。
 * ・その他パラメーター調整。より水っぽく!
 */
 //image: http://www.flickr.com/photos/ttdesign/2558614528/
package {
  import flash.system.LoaderContext;
  import flash.net.URLRequest;
  import flash.utils.*;
  import flash.text.*;
  import flash.filters.*;
  import flash.geom.*;
  import flash.events.*;
  import flash.display.*;
  import net.hires.debug.Stats;
  import mx.utils.Base64Decoder;
  [SWF(frameRate = 60)]
  public class SPH extends Sprite {
    public static const GRAVITY:Number = 0.05;//重力
    public static const RANGE:Number = 10;//影響半径
    public static const RANGE2:Number = RANGE * RANGE;//影響半径の二乗
    public static const DENSITY:Number = 1;//流体の密度
    public static const PRESSURE:Number = 1;//圧力係数
    public static const VISCOSITY:Number = 0.09;//粘性係数
    public static const NUM_GRIDS:int = 66;//グリッド数(≒ 465 / RANGE)
    public static const INV_GRID_SIZE:Number = 1/ (465 / NUM_GRIDS);//グリッドサイズの逆数(≒ 1 / RANGE)
    public static const IMG_URL:String = "http://assets.wonderfl.net/images/related_images/a/a2/a227/a227dbacb189f4866a9f2d80acce25498fdb2de3"
    public static const SHADER_DATA:String = "pQEAAACkCwB3YXRlckZpbHRlcqAMbmFtZXNwYWNlAEFJRgCgDHZlbmRvcgBBZG9iZVN5c3RlbXMAoAh2ZXJzaW9uAAIAoAxkZXNjcmlwdGlvbgB3YXRlcgChAQIAAAxfT3V0Q29vcmQAoQEBAAACZGlzdGFuY2UAogFtaW5WYWx1ZQAAAAAAogFkZWZhdWx0VmFsdWUAQsgAAKEBAQAAAWhlaWdodACiAWRlZmF1bHRWYWx1ZQBAoAAAowAEYmFja0ltYWdlAKMBBHdhdGVySW1hZ2UAoQIEAQAPZHN0AB0CAMEAABAAMgIAIAAAAAAyAgAQv4AAAB0DAMECABAAAQMAwQIAsAAwBADxAwAQAR0DAPMEABsAMgIAIAAAAAAyAgAQP4AAAB0EAMECABAAAQQAwQIAsAAwBQDxBAAQAR0EAPMFABsAMgIAIL+AAAAyAgAQAAAAAB0FAMECABAAAQUAwQIAsAAwBgDxBQAQAR0FAPMGABsAMgIAID+AAAAyAgAQAAAAAB0GAMECABAAAQYAwQIAsAAwBwDxBgAQAR0GAPMHABsAHQIAIAMAAAABAgAgAwBAAB0CABACAIAAAQIAEAMAgAAdAgAgAgDAAAMCACADAMAAHQIAEAIAgAAdAgAgBAAAAAECACAEAEAAHQcAgAIAgAABBwCABACAAB0CACAHAAAAAwIAIAQAwAAdBwCAAgCAAB0CACAFAAAAAQIAIAUAQAAdBwBAAgCAAAEHAEAFAIAAHQIAIAcAQAADAgAgBQDAAB0HAEACAIAAHQIAIAYAAAABAgAgBgBAAB0HACACAIAAAQcAIAYAgAAdAgAgBwCAAAMCACAGAMAAHQcAIAIAgAAdAgAgBwCAAAICACAHAEAAHQgAgAIAgAAdAgAgBwAAAAICACACAMAAHQgAQAIAgAAdAgAgAgDAAAECACAHAAAAHQcAEAIAgAABBwAQBwBAAB0CACAHAMAAAQIAIAcAgAAdBwAQAADAAAMHABACAIAAMgIAIECAAAAECAAgAgCAAAMIACAHAMAAHQIAIAgAgAABAgAgAACAAB0HABAAAMAAAwcAEAIAgAAdCAAxCAAQAAMIADEHAPAAHQgAwQIAEAABCADBCACwADAJAPEIABAAHQEA8wkAGwA="
    
/*
<languageVersion:1.0;>
kernel waterFilter<namespace:"AIF";vendor:"AdobeSystems";version:2;description:"water";>{
  parameter float distance<minValue:0.0;defaultValue:100.0;>;
  parameter float height<defaultValue:5.0;>;
  input image4 backImage;
  input image4 waterImage;
  output pixel4 dst;
  void evaluatePixel(){
    float2 o = outCoord();
    float4 a = sampleNearest(waterImage,o+float2(0.0,-1.0));
    float4 b = sampleNearest(waterImage,o+float2(0.0,1.0));
    float4 l = sampleNearest(waterImage,o+float2(-1.0,0.0));
    float4 r = sampleNearest(waterImage,o+float2(1.0,0.0));
    
    float a2 = (a.r+a.g+a.b)*a.a;
    float b2 = (b.r+b.g+b.b)*b.a;
    float l2 = (l.r+l.g+l.b)*l.a;
    float r2 = (r.r+r.g+r.b)*r.a;
    
    dst = sampleNearest( backImage, o+float2(r2-l2,b2-a2)*(height*(height*(a2+b2+l2+r2)/4.0+distance)) );
  }
}
*/
    private var shader:Shader;
    private var shaderFilter:ShaderFilter;
    private var img:BitmapData;
    private var bitmap:Bitmap;
    private var background:Loader;
    private var particles:Vector.<Particle>;
    private var numParticles:uint;
    private var neighbors:Vector.<Neighbor>;
    private var numNeighbors:uint;
    private var color:ColorTransform;
    private var filter:BlurFilter;
    private var count:int;
    private var press:Boolean;
    private var labP:TextField;
    private var grids:Vector.<Vector.<Grid>>;
    
    public function SPH() {
      initialize();
    }
    
    private function initialize():void {
      color = new ColorTransform(1,1,1,0)
      filter = new BlurFilter(4,4)
      particles = new Vector.<Particle>();
      numParticles = 0;
      neighbors = new Vector.<Neighbor>();
      numNeighbors = 0;
      grids = new Vector.<Vector.<Grid>>(NUM_GRIDS, true);
      for(var i:int = 0; i < NUM_GRIDS; i++) {
        grids[i] = new Vector.<Grid>(NUM_GRIDS, true);
        for(var j:int = 0; j < NUM_GRIDS; j++)
          grids[i][j] = new Grid();
      }
      count = 0;
      var decoder:Base64Decoder = new Base64Decoder ;
      decoder.decode( SHADER_DATA );
      var ba:ByteArray = decoder.toByteArray();
      shader = new Shader( ba );
      
      background = new Loader();
      background.load( new URLRequest(IMG_URL), new LoaderContext(true) );
      addChild(background);
      
      img = new BitmapData(465, 465, true, 0);
      addChild( new Bitmap(img) ).alpha = 0.5;
      shader.data.height.value = [3];
      shader.data.distance.value = [5];
      shader.data.waterImage.input = img;
      shaderFilter = new ShaderFilter( shader );
      background.filters = [ shaderFilter ];
      
      addEventListener(Event.ENTER_FRAME, frame);
      labP = new TextField();
      labP.selectable = false;
      var tf:TextFormat = new TextFormat();
      tf.color = 0xffffff;
      tf.size = 12;
      tf.font = "MS UI Gothic";
      labP.defaultTextFormat = tf;
      labP.width = 256;
      labP.x = 70;
      var st:Stats = new Stats();
      st.alpha = 0.75;
      addChild(st);
      addChild(labP);
      
      
      stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, function(e:MouseEvent):void {press = true;});
      stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, function(e:MouseEvent):void {press = false;});
    }

    private function frame(e:Event):void {
      if(press)
        pour();
      move();
      img.lock();
      img.colorTransform(img.rect, color);
      draw();
      img.applyFilter( img, img.rect, new Point, filter );
      img.unlock();
      shader.data.waterImage.input = img;
      background.filters = [ shaderFilter ];
      
      labP.text = "Particle : " + numParticles;
    }

    private function draw():void {
      var w:Number = Sphere.W/2;
      var h:Number = Sphere.H/2;
      for(var i:int = 0; i < numParticles; i++) {
        var p:Particle = particles[i];
        img.draw( sphere, new Matrix(1,0,0,1,p.x-w,p.y-h) );
      }
    } 

    private function pour():void {
      if(count % 3 == 0)
        for(var i:int = -4; i <= 4; i++) {
           particles[numParticles++] = new Particle(mouseX + i * RANGE * 0.8, 5);
           particles[numParticles - 1].vy = 3;
        }
    }

    private function move():void {
      count++;
      var i:int;
      var j:int;
      var dist:Number;
      var p:Particle;
      updateGrids();
      findNeighbors();
      calcPressure();
      calcForce();
      for(i = 0; i < numParticles; i++) {
        p = particles[i];
        p.move();
      }
    }

    private function updateGrids():void {
      var i:int;
      var j:int;
      for(i = 0; i < NUM_GRIDS; i++)
        for(j = 0; j < NUM_GRIDS; j++)
          grids[i][j].clear();
      for(i = 0; i < numParticles; i++) {
        var p:Particle = particles[i];
        p.fx = p.fy = p.density = 0;
        p.gx = p.x * INV_GRID_SIZE;
        p.gy = p.y * INV_GRID_SIZE;
        if(p.gx < 0)
          p.gx = 0;
        if(p.gy < 0)
          p.gy = 0;
        if(p.gx > NUM_GRIDS - 1)
          p.gx = NUM_GRIDS - 1;
        if(p.gy > NUM_GRIDS - 1)
          p.gy = NUM_GRIDS - 1;
        grids[p.gx][p.gy].add(p);
      }
    }

    private function findNeighbors():void {
      numNeighbors = 0;
      for(var i:int = 0; i < numParticles; i++) {
        var p:Particle = particles[i];
        var xMin:Boolean = p.gx != 0;
        var xMax:Boolean = p.gx != NUM_GRIDS - 1;
        var yMin:Boolean = p.gy != 0;
        var yMax:Boolean = p.gy != NUM_GRIDS - 1;
        findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx][p.gy]);
        if(xMin) findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx - 1][p.gy]);
        if(xMax) findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx + 1][p.gy]);
        if(yMin) findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx][p.gy - 1]);
        if(yMax) findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx][p.gy + 1]);
        if(xMin && yMin) findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx - 1][p.gy - 1]);
        if(xMin && yMax) findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx - 1][p.gy + 1]);
        if(xMax && yMin) findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx + 1][p.gy - 1]);
        if(xMax && yMax) findNeighborsInGrid(p, grids[p.gx + 1][p.gy + 1]);
      }
    }

    private function findNeighborsInGrid(pi:Particle, g:Grid):void {
      for(var j:int = 0; j < g.numParticles; j++) {
        var pj:Particle = g.particles[j];
        if(pi == pj)
          continue;
        var distance:Number = (pi.x - pj.x) * (pi.x - pj.x) + (pi.y - pj.y) * (pi.y - pj.y);
        if(distance < RANGE2) {
          if(neighbors.length == numNeighbors)
            neighbors[numNeighbors] = new Neighbor();
          neighbors[numNeighbors++].setParticle(pi, pj);
        }
      }
    }

    private function calcPressure():void {
      for(var i:int = 0; i < numParticles; i++) {
        var p:Particle = particles[i];
        if(p.density < DENSITY)
          p.density = DENSITY;
        p.pressure = p.density - DENSITY;
      }
    }

    private function calcForce():void {
      var i:int;
      for(i = 0; i < numNeighbors; i++) {
        var n:Neighbor = neighbors[i];
        n.calcForce();
      }
    }
  }
}
import flash.geom.Point;
import flash.display.BitmapData;

var sphere:BitmapData = new Sphere; 
class Sphere extends BitmapData{
  static public const W:int = 15; 
  static public const H:int = 15; 
  function Sphere(){
    var w:int = W, h:int = H;
    super( w, h, true, 0 );
    for( var i:int = 0; i < w; i++ ){
      for( var j:int = 0; j < h; j++ ){
        var r:Number = 1-(Math.sqrt((w/2-i)*(w/2-i)+(h/2-j)*(h/2-j)))*2/w
        if(r<0){r=0} 
        setPixel32( i, j, ((r*0xFF) << 24) + 0xFFFFFF )
      }
    }
  }
}

class Particle {
  public var x:Number;
  public var y:Number;
  public var gx:int;
  public var gy:int;
  public var vx:Number;
  public var vy:Number;
  public var fx:Number;
  public var fy:Number;
  public var density:Number;
  public var pressure:Number;
  public function Particle(x:Number, y:Number) {
    this.x = x;
    this.y = y;
    vx = vy = fx = fy = 0;
  }

  public function move():void {
    vy += SPH.GRAVITY;
    vx += fx;
    vy += fy;
    x += vx;
    y += vy;
    if(x < 5)
      vx += (5 - x) * 0.5 - vx * 0.5;
    if(y < 5)
      vy += (5 - y) * 0.5 - vy * 0.5;
    if(x > 460)
      vx += (460 - x) * 0.5 - vx * 0.5;
    if(y > 460)
      vy += (460 - y) * 0.5 - vy * 0.5;
  }
}

class Neighbor {
  public var p1:Particle;
  public var p2:Particle;
  public var distance:Number;
  public var nx:Number;
  public var ny:Number;
  public var weight:Number;
  public function Neighbor() {
  }

  public function setParticle(p1:Particle, p2:Particle):void {
    this.distance = distance;
    this.p1 = p1;
    this.p2 = p2;
    nx = p1.x - p2.x;
    ny = p1.y - p2.y;
    distance = Math.sqrt(nx * nx + ny * ny);
    weight = 1 - distance / SPH.RANGE;
    var temp:Number = weight * weight * weight;
    p1.density += temp;
    p2.density += temp;
    temp = 1 / distance;
    nx *= temp;
    ny *= temp;
  }

  public function calcForce():void {
    var pressureWeight:Number = weight * (p1.pressure + p2.pressure) / (p1.density + p2.density) * SPH.PRESSURE;
    var viscosityWeight:Number = weight / (p1.density + p2.density) * SPH.VISCOSITY;
    p1.fx += nx * pressureWeight;
    p1.fy += ny * pressureWeight;
    p2.fx -= nx * pressureWeight;
    p2.fy -= ny * pressureWeight;
    var rvx:Number = p2.vx - p1.vx;
    var rvy:Number = p2.vy - p1.vy;
    p1.fx += rvx * viscosityWeight;
    p1.fy += rvy * viscosityWeight;
    p2.fx -= rvx * viscosityWeight;
    p2.fy -= rvy * viscosityWeight;
  }
}

class Grid {
  public var particles:Vector.<Particle>;
  public var numParticles:uint;
  public function Grid() {
    particles = new Vector.<Particle>;
    numParticles = 0;
  }

  public function clear():void {
    numParticles = 0;
  }

  public function add(p:Particle):void {
    particles[numParticles++] = p;
  }
}