In case Flash no longer exists; a copy of this site is included in the Flashpoint archive's "ultimate" collection.

Dead Code Preservation :: Archived AS3 works from wonderfl.net

Game of Life shader

Game of Life shader
http://johnblackburne.blogspot.co.uk/2012/03/game-of-life-shader.html
/**
 * Copyright John_Blackburne ( http://wonderfl.net/user/John_Blackburne )
 * MIT License ( http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php )
 * Downloaded from: http://wonderfl.net/c/Ad8W
 */

// Game of Life shader
// http://johnblackburne.blogspot.co.uk/2012/03/game-of-life-shader.html
package {
  import flash.display.*;
  import flash.events.*;
  import flash.filters.ShaderFilter;
  import flash.geom.*;
  import mx.utils.*;

  public class Life extends Sprite {

    public static const asShader:Vector.<String> = Vector.<String>([
	"pQEAAACkBABMaWZloAxuYW1lc3BhY2UAAKAMdmVuZG9yAEpXQiBTb2Z0d2FyZQCg",
	"CHZlcnNpb24AAgCgDGRlc2NyaXB0aW9uAENvbndheSdzIGdhbWUgb2YgbGlmZQCh",
	"AQIAAAxfT3V0Q29vcmQAowAEc3JjAKECBAEAD2RzdAAyAAAgAAAAADICAIC/gAAA",
	"MgIAQL+AAAAdAgAxAAAQAAECADECABAAMAMA8QIAsAABAAAgAwAAADICAIC/gAAA",
	"MgIAQAAAAAAdAgAxAAAQAAECADECABAAMAMA8QIAsAABAAAgAwAAADICAIC/gAAA",
	"MgIAQD+AAAAdAgAxAAAQAAECADECABAAMAMA8QIAsAABAAAgAwAAADICAIAAAAAA",
	"MgIAQL+AAAAdAgAxAAAQAAECADECABAAMAMA8QIAsAABAAAgAwAAADICAIAAAAAA",
	"MgIAQD+AAAAdAgAxAAAQAAECADECABAAMAMA8QIAsAABAAAgAwAAADICAIA/gAAA",
	"MgIAQL+AAAAdAgAxAAAQAAECADECABAAMAMA8QIAsAABAAAgAwAAADICAIA/gAAA",
	"MgIAQAAAAAAdAgAxAAAQAAECADECABAAMAMA8QIAsAABAAAgAwAAADICAIA/gAAA",
	"MgIAQD+AAAAdAgAxAAAQAAECADECABAAMAMA8QIAsAABAAAgAwAAADIAABBAQAAA",
	"HQIAgAAAgAACAgCAAADAABgAABACAAAAMgIAgD8AAAAqAAAQAgAAAB0BgIAAgAAA",
	"MgAAED+AAAAyAgCAAAAAADMCAEABgAAAAADAAAIAAAAdAAAQAgBAADICAIBAIAAA",
	"HQIAQAAAgAACAgBAAgAAABgCAIACAEAAMgIAQD+AAAAqAgCAAgBAAB0BgIAAgAAA",
	"MgIAgD+AAAAyAgBAAAAAADMCACABgAAAAgAAAAIAQAAdAgCAAgCAADADAPEAABAA",
	"MgIAQD8AAAAqAgBAAwAAAB0BgIAAgAAAMwIAQAGAAAACAAAAAADAAB0CACACAEAA",
	"HQMAgAIAgAAdAwBAAgCAAB0DACACAIAAMgIAQD+AAAAdAwAQAgBAAB0BAPMDABsA"])

    public var filter:ShaderFilter, shader:Shader;
    public var fX:Number, fY:Number, fZ:Number;
    public var iMode:int;
    public var dat:BitmapData, pt:Point = new Point(0, 0);
    
    
    function Life() {
      Make();
    }
    
    public function Make():void {
			dat = new BitmapData(stage.stageWidth,stage.stageHeight);
			addChild(new Bitmap(dat));
    	
    	var vec:Vector.<uint> = dat.getVector(dat.rect);
    	for (var i:int = vec.length - 1; i >= 0; i--) {
    		vec[i] = Math.random() > 0.5 ? 0xffffffff : 0xff000000;
    	}
    	dat.setVector(dat.rect, vec);
    	
      var dec:Base64Decoder = new Base64Decoder;
      dec.decode(asShader.join(""));
      filter = new ShaderFilter(shader = new Shader(dec.drain()));
      stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, Tick);
    }
    
    public function Tick(ev:Event):void {
    	dat.applyFilter(dat, dat.rect, pt, filter);
    }
  }
}

/*
<languageVersion: 1.0;>

// Life:
kernel Life
<  namespace : "";
  vendor : "JWB Software";
  version : 2;
  description : "Conway's game of life"; >
{
  input image4 src;
  output float4 dst;
  
  // evaluatePixel(): The function of the filter that actually does the 
  //         processing of the image. This function is called once 
  //         for each pixel of the output image.
  void
  evaluatePixel()
  {
    float neighbours = 0.0;   
    
    neighbours += sampleNearest(src, outCoord() + float2(-1.0, -1.0)).r;
    neighbours += sampleNearest(src, outCoord() + float2(-1.0, 0.0)).r;
    neighbours += sampleNearest(src, outCoord() + float2(-1.0, 1.0)).r;
    neighbours += sampleNearest(src, outCoord() + float2(0.0, -1.0)).r;
    neighbours += sampleNearest(src, outCoord() + float2(0.0, 1.0)).r;
    neighbours += sampleNearest(src, outCoord() + float2(1.0, -1.0)).r;
    neighbours += sampleNearest(src, outCoord() + float2(1.0, 0.0)).r;
    neighbours += sampleNearest(src, outCoord() + float2(1.0, 1.0)).r;

    float deadTo = abs(neighbours - 3.0) < 0.5 ? 1.0 : 0.0;
    float liveTo = abs(neighbours - 2.5) < 1.0 ? 1.0 : 0.0;
    float goesTo = sampleNearest(src, outCoord()).r > 0.5 ? liveTo : deadTo;

    dst = float4(goesTo, goesTo, goesTo, 1.0);
  }
}
*/